Ogłoszenia

Sza­now­ni Pań­stwo,

Za­pra­sza­my do udzia­łu w DIA­LO­GU TECH­NICZ­NYM po­prze­dza­ją­cym wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia o udzie­le­nie za­mó­wie­nia na „Opracowanie Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego Kraków Airport Balice”.

ZA­ŁĄCZ­NI­KI:

1. DIALOG TECHNICZNY – OGŁOSZENIE

2. DIALOG TECHNICZNY – REGULAMIN

3. DIALOG TECHNICZNY – WNIOSEK